คลังสารสนเทศดิจิทัล ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

คลังสารสนเทศดิจิทัล ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน

 

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2522 และเป็นนักการศึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาและดำรงตำแหน่งสำคัญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายหน่วยงาน

ผลงานทางด้านวิชาการของศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน มีปรากฏหลากหลายรูปแบบ ทั้งตำรา บทความ เอกสารบรรยาย ปาฐกถาต่างๆ ซึ่งมีคุณค่าสาระและแง่คิดที่เป็นประโยชน์ สะท้อนภาพการศึกษาไทยในระยะเวลาหลายปี และบางเรื่องเป็นข้อมูลประวัติการก่อตั้งสถานศึกษาที่ควรได้รับการรวบรวมไว้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่สำคัญ จึงนับว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของวงการศึกษาของชาติ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นปูชนียบุคคลที่ควรเป็นแบบอย่างทางความคิดริเริ่มพัฒนาสังคม ผลงานที่หลากหลายรูปแบบสมควรได้รับการรวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและเผยแพร่แก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการศึกษาอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

Collections in this community

Recent Submissions

View more