คลังสารสนเทศดิจิทัล นนทบุรีท้องถิ่นของเรา

คลังสารสนเทศดิจิทัล นนทบุรีท้องถิ่นของเรา

 

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา การพัฒนา ต้นแบบการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเผยแพร่สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษาแก่ชุมชน โดยการรวบรวม จัดเก็บและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสารสนเทศที่เกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรีตามหลักการทาง บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน ดําเนินการรวบรวมสารสนเทศโดยการสืบเสาะ แสวงหาสารสนเทศที่กระจายอยู่ทั่วไป ทั้งที่มีการบันทึกไว้ และจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้เล่น ผู้เชี่ยวชาญที่เป็น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นําท้องถิ่น แล้วนํามาคัดเลือก เรียบเรียงและพัฒนาให้เป็นสารสนเทศในรูปลักษณ์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวอักษร เสียง ภาพ และภาพกราฟิก ในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล โดยใช้มาตรฐานการลงรายการเมทาดาทาตามแบบแผน ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงและค้นข้อมูลสารสนเทศในระบบห้องสมุดดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

View more

Search Repository


Browse

My Account

Discover

RSS Feeds