คลังปัญญา ตำรา มสธ.

คลังปัญญา ตำรา มสธ.

 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบเปิดในการจัดการเรียนการสอน ได้ผลิตทรัพยากรสารสนเทศของตนเองหลากหลายประเภทที่เป็นภูมิปัญญาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยที่สำนักบรรณสารสนเทศเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จัดเก็บภูมิปัญญา มสธ. เหล่านี้ พร้อมกับให้บริการผ่านระบบการจัดเก็บที่เป็นหมวดหมู่ การสืบค้นที่ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และการเผยแพร่ภูมิปัญญา มสธ.กับผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักบรรณสารสนเทศตระหนักถึงคุณประโยชน์และความสำคัญของภูมิปัญญา มสธ. ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยเฉพาะเอกสารการสอนชุดวิชา แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชา ประมวลสาระชุดวิชาและแนวการศึกษาชุดวิชาฉบับพิมพ์ครั้งแรก และได้มีการปรับปรุงชุดวิชาต่างๆ เหล่านี้แล้วมากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นภูมิปัญญา มสธ. ที่มีคุณค่าทางวิชาการอย่างมหาศาล เพื่อให้สารสนเทศอันเกิดจากภูมิปัญญา มสธ. สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้หลากหลายและยาวนานมากยิ่งขึ้น

สำนักบรรณสารสนเทศจึงดำเนินการพัฒนาคลังปัญญาความรู้ ภูมิปัญญา มสธ. ในด้านการจัดเก็บ โดยการจัดทำเอกสารการสอน แบบฝึกปฏิบัติ ประมวลสาระ และแนวการศึกษาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการผู้ใช้สารสนเทศในระบบห้องสมุดดิจิทัลได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมถึงการค้นที่ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากภูมิปัญญา มสธ. นี้มีคุณค่าตรงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางปัญญา และเพื่อให้สำนักบรรณสารสนเทศซึ่งเป็นหน่วยงานห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้มากที่สุดเป็นที่ประจักษ์ในด้านการให้บริการผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

View more

Search Repository


Browse

My Account

Discover

RSS Feeds