คลังสารสนเทศดิจิทัล พระปกเกล้าศึกษา

คลังสารสนเทศดิจิทัล พระปกเกล้าศึกษา

 

โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาต้นแบบแหล่งสารสนเทศดิจิทัล โดยการแปลง ตกแต่ง ตรวจสอบและจัดหมวดหมู่ข้อมูลและสารสนเทศพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้คัดเลือกอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการว่าเป็นสารสนเทศที่ทรงคุณค่าและหายากให้อยู่ในรูปดิจิทัล โดยครอบคลุมถึงพระราชประวัติ หนังสือส่วนพระองค์ และภาพถ่ายของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ดังที่ได้รับการกล่าวขานว่า "พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระผู้ทรงพากเพียรเรียนรู้ตลอดชีวิต"

สำนักบรรณสาร มสธ. ได้รับมอบหนังสือส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนหนึ่งมาจาก คุณหญิงมณี สิริวรสาร อดีตหม่อมในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต พระราชบุตรบุญธรรมผู้รับพระราชมรดกในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2537 และได้ดำเนินการอนุรักษ์ จัดเก็บตัวเล่มในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี และได้แปลงข้อมูลเป็นสื่อคอมพิวเตอร์นำขึ้นให้บริการบนเว็บไซต์ห้องสมุดดิจิทัล สำนักบรรณสารสนเทศ

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

View more